ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE AFNEMERS

 Begripsbepalingen 

Luca Lifestyle de besloten vennootschap Luca Lifestyle, gevestigd aan

De Peel 2, 4264 KK Veen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 64627012, de gebruikster van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst Een overeenkomst tussen Luca Lifestyle en een Klant met betrekking tot één of meer door Luca Lifestyle te leveren diensten/zaken.

Voorwaarden Deze algemene voorwaarden waarvan Luca Lifestyle de gebruikster is en welk van toepassing is bij overeenkomsten tussen Luca Lifestyle en een zakelijke wederpartij.

Klant          De wederpartij die een rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel(en) De door Luca Lifestyle geleverde zaak/zaken.

Website     De website van Luca Lifestyle

artikel 1 Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Luca Lifestyle zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst.
 • Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Luca Lifestyle en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Artikelen.
 • Luca Lifestyle behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 • Indien Klant een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij/zij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Luca Lifestyle hierover te informeren. Luca Lifestyle kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Klant niet meer zal gelden. Indien Luca Lifestyle de wijziging niet wenst in te trekken, is Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Luca Lifestyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luca Lifestyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Luca Lifestyle zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Luca Lifestyle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Uitingen van Luca Lifestyle, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de Website met betrekking tot Artikelen zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 • Bij het plaatsen van een order erkent Klant dat hij/ zij op de hoogte is van de actueel geldende Europese wetgeving/ waarschuwingen/ gebruik met betrekking tot de Artikelen evenals de verplichting de eigen afnemers hierover te informeren.
 • De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Luca Lifestyle van de bestelling van Klant, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door Luca Lifestyle. Bevestiging kan elektronisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant daartegen binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Artikelen.
 • Luca Lifestyle kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden Luca Lifestyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Luca Lifestyle heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van Klant weigeren.
 • Aanbiedingen van Luca Lifestyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen en/of andere Klanten.
 • Luca Lifestyle is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • De Klant dient het Artikel af te nemen zoals op het moment van de bestelling aangeboden wordt inclusief de op dat moment aangeboden verpakking, taal, teksten op verpakking etc.

 

artikel 3 Prijzen

 • Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten tenzij schriftelijk anders aangegeven. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 • Luca Lifestyle is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.

artikel 4 Facturering en betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de volgende bepalingen:
 • bij bestelling uit voorraad worden de Artikelen geleverd na ontvangst van de volledige betaling;
 • bij bestelling van grote aantallen op basis van nalevering wordt 50% vooruitbetaling gefactureerd en 50% na levering;
 • bij volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke Klant bestemd zijn, wordt 100% vooruitbetaling gefactureerd.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 5 (vijf) werkdagen na verzenddatum van de facturen.
 • Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, vervallen eventuele door Luca Lifestyle verleende kortingen.
 • Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Luca Lifestyle verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Indien Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00.

artikel 5 Levering en termijnen

 • Alle door Luca Lifestyle genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Luca Lifestyle bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 • Overschrijding van de door Luca Lifestyle opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • Leveringen zijn zolang de voorraad strekt. Luca Lifestyle kan nooit garanderen dat een order (volledig) wordt uitgeleverd. Bij niet (volledige) levering van overeengekomen aantallen wordt het door de Klant reeds (teveel) betaalde gecrediteerd. Het niet (volledig) kunnen leveren van overeengekomen Artikel geeft in geen enkel geval een recht op een schadevergoeding.
 • Luca Lifestyle is gerechtigd om de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 • Bij de levering gaat het risico van de betreffende Artikelen met alles wat daaraan is verbonden, op Klant over.

artikel 6 Transport en verpakking

 • In het geval dat vervoer door Luca Lifestyle is afgesproken, wordt de wijze van transport/verzending door Luca Lifestyle als goed huisvader/koopman bepaald en worden transportkosten in rekening gebracht.
 • Luca Lifestyle is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Luca Lifestyle.
 • Het risico van het Artikel gaat op het moment van levering op Klant over.
 • Bij bestelling van door Luca Lifestyle te leveren Artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, vindt aflevering plaats aan het adres dat Klant aan Luca Lifestyle heeft opgegeven.
 • Eventuele specifieke wensen van Klant betreffende het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien Klant verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Luca Lifestyle is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door enige door Luca Lifestyle ingeschakelde vervoerder.
 • De verpakkingen van de Artikelen zijn zoals aan Luca Lifestyle aangeleverd door de fabrikant/leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

artikel 7 Niet afgenomen Artikelen

 • De Klant is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de Artikelen die onderwerp zijn van de Overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
 • Klant dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om Luca Lifestyle tot aflevering in staat te stellen.
 • Niet afgenomen Artikelen worden voor rekening en risico van Klant opgeslagen.
 • Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is Klant aan Luca Lifestyle een boete verschuldigd van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 • Bij volgens specificaties van de Klant vervaardigde Artikelen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke Klant bestemd zijn, worden de in het vorige lid genoemde bedragen met 100% verhoogd.

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • Alle door Luca Lifestyle in het kader van de Overeenkomst geleverde Artikelen blijven eigendom van Luca Lifestyle totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Luca Lifestyle gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Door Luca Lifestyle geleverde Artikelen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht behalve in het kader van zijn of haar normale bedrijfsuitoefening, tenzij Luca Lifestyle de Klant schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde Artikelen onmiddellijk aan Luca Lifestyle ter beschikking te stellen. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Artikelen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Artikelen te verzekeren.
 • Voor het geval Luca Lifestyle haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Luca Lifestyle en door Luca Lifestyle aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Luca Lifestyle zich bevinden en die Artikelen terug te nemen. Indien Klant hieraan geen medewerking verleent, is Klant aan Luca Lifestyle een boete per dag verschuldigd van 10% van de factuurwaarde van de Artikelen voor iedere dag dat hij/zij hiermee in gebreke blijft.
 • Als Luca Lifestyle geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Artikelen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde Artikelen aan Luca Lifestyle te verpanden.
 • Luca Lifestyle heeft op alle Artikelen die zich van de Klant onder Luca Lifestyle bevinden, het recht van retentie, zolang de Klant niet aan al haar verplichtingen tegen Luca Lifestyle heeft voldaan. Het risico van de Artikelen blijft berusten bij de Klant.

artikel 9 Reclames

 • Klant is verplicht, nadat Klant zich ervan heeft vergewist dat het geleverde Artikel het juiste is, de Artikelen direct na aflevering te inspecteren op gebreken.
 • Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde Artikelen worden door Luca Lifestyle slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 (vierentwintig) uur na levering schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken, onderbouwd met bewijsstukken zoals foto’s en met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 • Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde Artikelen, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Klant dient zelf reclames van haar afnemers te behandelen.
 • Retourzendingen door de Klant geleverde Artikelen worden enkel na schriftelijke toestemming van Luca Lifestyle door laatstgenoemde geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel voor rekening en risico van de Klant.
 • Klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

artikel 10 Garantie

 • De garantie met betrekking tot de door Luca Lifestyle geleverde Artikelen beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant/leverancier toegekende garantie.
 • Klant heeft jegens Luca Lifestyle enkel recht op garantie indien en voor zover aan Luca Lifestyle nog garantie wordt verstrekt door de toeleverancier van Luca Lifestyle of de fabrikant.
 • Iedere garantieverplichting vervalt indien Klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 • Luca Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Luca Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Luca Lifestyle kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • Luca Lifestyle is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Luca Lifestyle kan worden gevergd.
 • Indien Luca Lifestyle tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Luca Lifestyle gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Luca Lifestyle op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Luca Lifestyle de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 • Onverminderd de aan Luca Lifestyle verder toekomende rechten, is Luca Lifestyle gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling indien de Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is geworden, zijn of haar bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt/is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn/haar vermogen ofwel hij/zij het bedrijf aan derden overdraagt.
 • In geval van ontbinding blijft het risico van al geleverde Artikelen bij de Klant.

artikel 12 Vrijwaring en overige verplichtingen Klant

 • De Klant vrijwaart Luca Lifestyle van alle aansprakelijkstellingen door derden naar aanleiding van met Luca Lifestyle gesloten Overeenkomsten, en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Luca Lifestyle, uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden op grond van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De Klant vrijwaart Luca Lifestyle tevens voor alle kosten die Luca Lifestyle maakt voor juridische bijstand in dit verband.
 • In het geval dat Luca Lifestyle uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Luca Lifestyle zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Luca Lifestyle, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Luca Lifestyle en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.
 • De Klant is verplicht om zijn of haar afnemers conform Europese wet- en regelgeving duidelijk te informeren over de veiligheid, eisen en gebruik van het Artikel zoals adviesleeftijd, oneigenlijk gebruik, gevaren, waarschuwingen zoals op de verpakking en handleiding etc.
 • Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om bij wederverkoop de Artikelen lager aan te bieden dan de voor het Artikel geldende adviesprijs.
 • De Klant draagt zorg voor een gedegen afvalverwerking en milieu eisen/ behandeling.

artikel 13 Intellectuele eigendom en geheimhouding

 • Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Luca Lifestyle geleverde Artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Luca Lifestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen aan de Artikelen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Luca Lifestyle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • De Klant vrijwaart Luca Lifestyle zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht geldend kunnen maken, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is de Klant verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Luca Lifestyle. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie zoals inkoopprijzen, materiaal en de inhoud van de Overeenkomst.

artikel 14 Aansprakelijkheid

 • Indien Luca Lifestyle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Luca Lifestyle beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Luca Lifestyle is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Luca Lifestyle aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Luca Lifestyle toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
 • gevolgschade zoals stagnatieschade;
 • productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Luca Lifestyle.
 • De aansprakelijkheid van Luca Lifestyle voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van een door Luca Lifestyle gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
 • Klant is verplicht om een schade binnen veertien (14) dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan Luca Lifestyle. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Luca Lifestyle op geen enkele wijze verplicht tegenover Klant om de geleden schade ongedaan te maken.
 • Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Artikelen aanvaardt Luca Lifestyle geen aansprakelijkheid.
 • Luca Lifestyle is niet aansprakelijk voor op de Website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de Website of andere documentatie van Luca Lifestyle opgenomen gegevens.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Luca Lifestyle ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 • Het is mogelijk dat Luca Lifestyle op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Luca Lifestyle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van door Klant te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Luca Lifestyle.
 • Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Klant ten opzichte van Luca Lifestyle ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Luca Lifestyle bij de uitvoering van de Overeenkomst.

artikel 15 Overmacht

 • Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Luca Lifestyle in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. Luca Lifestyle zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Luca Lifestyle geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Luca Lifestyle niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover Luca Lifestyle ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Luca Lifestyle gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

artikel 16 Communicatie

 • Klant en Luca Lifestyle komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Luca Lifestyle zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Luca Lifestyle, dan wel tussen Luca Lifestyle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Luca Lifestyle, is Luca Lifestyle niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luca Lifestyle.

artikel 17 Nederlands Recht en geschillen

 • Op iedere door Luca Lifestyle gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
 • De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij Luca Lifestyle worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
 • Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde overheidsrechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
 • In het geval Luca Lifestyle een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de Klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de Klant binnen één maand na het voorleggen schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 • Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan

Artikel 18 Vindplaats en wijziging Voorwaarden

 • Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 23-10-2018 onder nummer 18131324 en zullen door Luca Lifestyle op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
 • De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie oktober 2018